برنامه‌نویسی

ابزارها

فونت در برنامه‌نویسی

بسمه‌تعالی بعد از گذشت چند ماه یا چند سالی که در یک رشته فعالیت کنید، یکسری روتین و فرآیند، آگاهانه یا ناخودآگاه درون ذهن شما

برنامه‌نویسی

که عشق آسان نمود اول …

به‌نام‌خدا سال اول دانشگاه پس از چند سال یافتم آن چیزی را که منرا به وجد می‌آورد برنامه‌نویسی است، متفاوت از تمام چیزهایی که تا