شروع برنامه‌نویسی

برنامه‌نویسی

که عشق آسان نمود اول …

به‌نام‌خدا سال اول دانشگاه پس از چند سال یافتم آن چیزی را که منرا به وجد می‌آورد برنامه‌نویسی است، متفاوت از تمام چیزهایی که تا